Pokyny pro autory

Články zasílejte elektronicky na adresu redakce rodným.krajem@knihovnack.cz, nebo na email redaktora kabrt@gymnaziumtu.cz ve formátu textového souboru word.

Obrazové přílohy zasílejte zvlášť v dostatečné publikační kvalitě. Jednotlivé obrazové dokumenty je třeba doplnit jejich názvem a zdrojem. Autorská a reprodukční práva k obrazům zajišťuje autor.

Uzávěrka čísel je k 15. září a 15. březnu. Text článku by neměl přesáhnout 12 tis znaků, včetně mezer. Delší články mohou být z kapacitních důvodů po domluvě s autory redakčně kráceny, případně odmítnuty k publikování.

Sborník vychází dvakrát ročně, články jsou posuzovány redakční radou a jejich publikování není honorováno.

Pokud článek vychází z poznatků jiných badatelů, je třeba použité informace náležitě ocitovat.  Citování pramenů a literatury ve sborníku Rodným krajem odpovídá pravidlům, která používá Historický ústav Akademie věd ČR.

Citace z literatury:

Jméno PŘÍJMENÍ, Název knihy, místo vydání (případně nakladatel) a rok, citovaná strana (rozmezí citovaných stran).

Petr ČORNEJ, Jan Žižka, Praha 2019, s. 451.

Je-li více autorů, jména se oddělují pomlčkou (alt + 0150), nikoliv spojovníkem

Ondřej FELCMAN – František MUSIL, Dějiny východních Čech: v pravěku a středověku (do roku 1526), Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2010, s. 112–114.

Citace z periodika

Jméno PŘÍJMENÍ autora, či spoluautorů (viz literatura), Název článku, Název periodika (v závorce zkratku používanou u dalších odkazů na dané periodikum) a ročník, rok vydání, citovaná strana (strany).

Josef CABADAJ, Legionář Josef Stejskal (1886–1972), Rodným krajem (RK) 59, 2019, s. 40.

Citace z příležitostného sborníku (nevychází pravidelně)

Jméno PŘÍJMENÍ autora, či spoluautorů (viz literatura), Název článku, in: název sborníku, (ed./edd.), jméno editora/editorů sborníku, pokud je uváděno, místo a rok vydání (příp. nakladatel před rok vydání), údaje o stranách.

Zdeněk MĚŘÍNSKÝ, Vývoj zbroje a válečného umění – významné bitvy na Moravě, in: Středověká Morava, ed. Z. Měřínský, Brno 1999, s. 100–102.

Citace z naučného slovníku

Heslo Chotek, in: Ottův slovník naučný, XII, Praha 1897, s. 370.

Citace elektronického dokumentu

Jméno a PŘÍJMENÍ autora, Název příspěvku,(příp. Název časopisu)[online]. Místo, číslo vydání, rok vydání, použité strany [cit. datum citování]. Dostupné z: www adresa

Karel ČAPEK, Válka s mloky [online]. 20. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1981. Spisy, sv. 9 [cit. 5.8.2015]. Dostupné z: http://web2.mlp.cz/koweb/00/03/34/75/66/valka_s_mloky.pdf

ElectroScope [online]. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007‑ [cit.27.6.2011]. Dostupné z: http://electroscope.zcu.cz

Martina KNOPOVÁ, Bezpečnost dat v informačních systémech, Ikaros [online]. 2011, 15(6) [cit. 16.5.2018]. Dostupné z: https://ikaros.cz/bezpecnost-dat-v-informacnich-systemech

Výzkum a vývoj v České republice [online]. Praha: Rada pro výzkum, vývoj a inovace, ©2015 [cit. 16.5.2018]. Dostupné z: http://www.vyzkum.cz

Citace z archivního pramene

Při citacích archivního materiálu platí obecná zásada, že je třeba nejprve uvést název a místo instituce (archivu), název fondu a bližší určení pramene.

SOkA Náchod, fond AM Hronov, kronika města 2, s. 24.

SOkA Náchod, fond OkÚ Náchod, kt 119, sign. 18/H/57, přípisy Okresního úřadu z 12. 12. 1919 a 28. 2. 1920.

Při opakování odkazu stačí uvést:

P. ČORNEJ, Jan Žižka, s. 49.

Při bezprostředním opakování citace téhož autora používejte zkratku TÝŽ, při bezprostředním odkazu na stejný název práce používejte zkratku tamtéž.

Při první citaci uvádějte úplný název knihy, časopisu, archivu, fondu a v závorce pak oficiální zkratku pro případ opakované citace. V hlavním textu užívejte co nejméně zkratek. Způsob citací a zkracování musí být v celém rukopise jednotný.

Pozor na psaní a použití SPOJOVNÍKŮ (-) a POMLČEK (–)

Spojovník (je podstatně kratší než pomlčka)

Okolo spojovníku se mezery nedělají nikdy a používá se při:

– připojení spojky -li (např. můžeš-li)

– spojení jmen (např. Rakousko-Uhersko)

– slučovacím spojení (např. propan-butan)

– upřesnění místa (např. Praha-Vysočany)

– adjektivních složeninách (např. modro-bílý)

– rozdělování slov

Pomlčka

– klávesová zkratka Alt + 0150

– můžeme-li dosadit místo pomlčky jakékoli slovo (až, do, versus, apod.), nejsou okolo ní mezery (např. 1950–1960, 7–9 dní, otevřeno 8–12 h)

– v ostatních případech okolo pomlčky mezery jsou